Vedtægter

Vedtægter for Tarup-Paarup Idrætsforening, TPI Odense

Tennisafdelingen

Stiftet den. 1. september 1962.

 

§1

Foreningens navn er Tarup – Paarup Idrætsforening, TPI Odense, Tennisafdeling.

Foreningen skal være medlem af Dansk Tennis Forbund.

Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

 

§2 Formål.

Foreningens formål er at give tennisinteresserede børn og unge under 25 år samt øvrige aktive mulighed for at udøve tennissporten i et kammeratlig samvær inden for de af foreningen  til enhver tid afstukne rammer.

 

§3 Medlemskab.

Foreningen optager kun aktive medlemmer, der registreres i foreningen. Optagelse af umyndige som medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse sker ved at undlade at forny medlemskabet ved sæsonens begyndelse. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Ekskluderede medlemmer kan få deres sag optaget på førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§4 Bestyrelsen.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær samt det antal bestyrelsesmedlemmer, som foreningen har behov for.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Formanden er på valg i ulige årstal. Kasserer og sekretær i lige årstal. Af eventuelle øvrige bestyrelsesmedlemmer er det halve antal på valg i lige årstal resten i ulige årstal.

Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen. Suppleanten vælges for 1 år.

 

§ 4a Tegningsret.

Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Ved større beslutninger så som køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån kræves den samlede bestyrelses underskrift

 

§5 Regnskab og kontingent.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. I foreningens kasse indgår kontingent fra foreningens medlemmer samt diverse tilskud herunder tilskud fra det offentlige. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, og opkræves årligt ca. 1. maj. Derudover kan bestyrelsen bestemme, at der fastsættes et særligt kontingent for indendørsaktiviteter.

Foreningens regnskab skal forsynes med revisionspåtegning, mangfoldiggøres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 

§6 Revision.

Foreningens regnskab revideres af 2 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling hvert år. Til revisionen vælges 1 suppleant. Der ligeledes vælges hvert år.

 

§7 Generalforsamling og afstemning.

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggende. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Generalforsamling indkaldes med mindst 1 uges varsel ved bekendtgørelse med dagsorden på foreningens hjemmeside. Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmetoderne.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst eet medlem ønsker det. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stemmeret har kun medlemmer, som ikke er i restance med deres kontingent, og som har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder inden generalforsamlingen og er fyldt 16 år.

Alle medlemmer har dog indflydelse på generalforsamlingen i form af taleret. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan den ikke på ny fremføres før tidligst på den nærmest følgende ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

 

§8 Dagsorden.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år.
  4. Indkommende forslag.
  5. Budget og plan for det kommende år.
  6. Valg af bestyrelse og revisor, jfr.4 og 6.
  7. Eventuelt.

 

§9 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med en uges varsel og skal indkaldes. når mindst 1/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer skriftlig ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at opfordringen hertil, ledsaget af det til behandling ønskede dagsorden, er kommet formanden i hænde.

 

§10 Vedtægtsændringer

Ændringer af foreningens vedtægter kan, såfremt det er opført på dagsordenen, ske på en generalforsamling, når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når 3/4 af de afgivende stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 3/4 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

§11 Opløsning.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dens beslutningsdygtighed kræves at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmer derfor. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med nævnte stemmeflertal uden hensyn til antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler gå foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune.

 

Ib Grünfeld, formand

Således ændret på ekstraordinær generalforsamling den 16. august 1988, den 5. maj 1990 og 7. marts 2017.

 

23/03/2017  Casper Sørensen