Generelforsamling

 

 

 

 

Referat fra generalforsamling i TPI Tennis

 

 

 

Dato: 29. marts 2022

Deltagere: 16 medlemmer inkl. bestyrelsen.

Referent: Christoffer Rasch

 

  1. Valg af dirigent

Christoffer Rasch blev valgt som dirigent.

Christoffer noterede, at generalforsamlingen var varslet med minimum en uge og derfor var lovlig ift. vedtægterne.

 

  1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. Her vil der blive givet en status på padel i TPI

Formand Ib Grünfeld berettede om det seneste år i TPI tennis.

Medlemstallet er steget fra ca. 200 i 2020 til 245 i 2021.

Seniorholdene har klaret sig godt i holdturneringerne både inde og ude. I 2021 var TPI repræsenteret i 2. division indendørs og udendørs og i liga 2 og 3 udendørs.

  1. holdet var tæt på oprykning udendørs og rykkede op i 1. division indendørs.
  2. holdet rykkede op i liga 1 (det højeste niveau for reservehold) og 3. holdet klarede sig flot i liga 3.

Et nyoprettet 4. hold har deltaget i den fynske holdturnering. Selvom holdet var overmatchet i mange af kampene er det en stor succes for TPI. Flere af spillerne er startet med tennis inden for de seneste 4-6 år. Det er flot, at de på denne tid er klar til holdturneringen.

Både juniortræning og seniortræning går fantastisk, og der deltager mange til træningen. Vi har en god trænertrup i klubben anført af cheftræner Henrik Kjærulff.

Der er som noget nyt afholdt breddetræning for voksne indendørs. Her har der deltaget 16-20 medlemmer.

Christoffer gav en status på padelprojektet. I skrivende stund er byggeansøgningen i proces i kommunen.  Det er to år siden projektet startede og heldigvis har fondene, som har bevilliget penge til projektet accepteret denne lange behandlingsproces.

Vi håber og forventer, at banerne bliver en realitet i sommeren 2022. Forhåbentlig til juni.

Ib meddelte også, at han stopper som formand for klubben efter 17 år og takkede for bestyrelsen for et godt samarbejde.

Beretningen blev godkendt.

  1. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år

Regnskabet blev forelagt og godkendt. Der blev redegjort for energiforbruget som svinger fra år til år. Dette skyldes, at aconto betalinger og det reelle forbrug er forskelligt.

Der er overskud, hvilket skyldes, at indkomne beløb fra fonde er medtaget i regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

  1. Indkommende forslag:

 

Der var varslet vedtægtsændringer. Disse blev vel modtaget. Der kunne dog ikke stemmes om disse, da der var mindre end ¼ fremmødte.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling snarligt, hvor der vil blive stemt om vedtægterne.

  1. Budget og plan for det kommende år

Budgettet forventes at være meget lig det i 2021. Der er kommet flere medlemmer i 2021, som vi håber holder ved i 2022.

Hvis byggetilladelsen til padelbanerne gives, vil bestyrelsen udarbejde et nyt budget inkl.  økonomi for padelbanerne.

  1. Valg af bestyrelse og revisor, jfr.4 og 6 i vedtægterne

På valg var Per (ønsker genvalg) og Frank (genopstiller ikke).

Desuden træder vores formand Ib tilbage.

Vores suppleant Johnny er også på valg og er villig til genvalg.

Michal Lindhardt, Lars Halbye Nielsen og Casper Sørensen blev valgt ind I bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig i april.

Det var en særlig tak til Frank og Ib, som forbilledet har arbejdet for klubben gennem mange år.

Klubben havde ved denne lejlighed købt en tak-for-indsatsen gave.

  1. Eventuelt

Der var et spørgsmål angående Odense Tennis Center. Kommunikationen mellem OTC bestyrelsen og de medlemmer, der booker baner er meget dårlig.

Der var en drøftelse af dette.

TPI bestyrelsen vil arbejde for kommunikationen forbedres og at der kommer nogle klare principper for dette i fremtiden.

Carsten Andresen meldte sig som ny web redaktør, hvilket bestyrelsen takkede ja til med stor glæde. Det er et område som kræver en opdatering.

Klubben har brug for en ny revisor, da vores nuværende revisor Ib Agerboe træder tilbage.

Der skal lyde en stor tak til Ibs arbejde med at revidere regnskabet.

Bestyrelsen går i gang med at finde en ny revisor.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.