Vedtægter

Vedtægter 

For

 Tarup-Paarup Idrætsforening, TPI

 Stiftet den 19. juni 1964

 § Navn

Foreningens navn er Tarup-Paarup Idrætsforening – kaldet TPI. (Benævnelsen TPI Odense kan benyttes).

Foreningen omfatter en hovedafdeling og følgende underafdelinger:
Tarup-Paarup Idrætsforening, TPI, Badmintonafdelingen
Tarup-Paarup Idrætsforening, TPI, E-Sportsafdelingen
Tarup-Paarup Idrætsforening, TPI, Fodboldafdelingen
Tarup-Paarup Idrætsforening, TPI, Fodbold Old Boys-afdelingen
Tarup-Paarup Idrætsforening, TPI, Gymnastikafdelingen
Tarup-Paarup Idrætsforening, TPI, Håndboldafdelingen
Tarup-Paarup Idrætsforening, TPI, Motionsafdelingen
Tarup-Paarup Idrætsforening, TPI, Tennisafdelingen

Foreningens underafdelinger skal være medlem af de respektive idræts-grenes landsorganisationer.
Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at samle idrætsinteresserede. Foreningsarbejdet skal give børn og unge under 25 år samt øvrige aktive mulighed for et virksomt kammeratligt samvær i deres fritid indenfor de under foreningen til enhver tid afstukne rammer.

§ 3 Medlemskab

Foreningen har en registreret medlemskreds.
Hovedafdelingen optager kun passive enkelt-medlemmer, mens alle aktive idrætsudøvere er tilknyttet underafdelingerne.
En ny idrætsaktivitet kan optages som underafdeling i Tarup-Paarup Idrætsforening – TPI – efter ansøgning til hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen kan tage initiativ til dannelse af en ny underafdeling.
Hovedbestyrelsen kan ekskludere en underafdeling, såfremt denne modarbejder foreningens virke og formål.

 § Bestyrelse

Foreningen består af en hovedafdeling samt det antal underafdelinger, som hovedbestyrelsen har vedtaget.
Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, som er koordinerende for foreningens samlede arbejde, samt af en bestyrelse for hver enkelt underafdeling, som er ansvarlig for arbejdet i underafdelingen.

Hovedbestyrelsen består af et forretningsudvalg samt respektive underafdelingers formænd. En formand kan lade sig erstatte af en stedfortræder. Der samles til hovedbestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt.

Forretningsudvalget består af formand, kasserer og sekretær. Førstnævnte er foreningens hovedformand og sidstnævnte dens næstformand.
Forretningsudvalget vælges på den ordinære hovedgeneralforsamling af foreningens stemmeberettigede medlemmer.
Forretningsudvalget vælges for 2 år. Hovedformanden er på valg i lige årstal. Kasserer og sekretær er på valg i ulige årstal.
Der vælges en suppleant til forretningsudvalget. Suppleanten vælges for 1 år.

Underafdelingerne er selvstændige afdelinger med egne vedtægter. Underafdelingernes bestyrelser vælges på underafdelingernes ordinære generalforsamlinger af afdelingernes stemmeberettigede medlemmer.

Støtteforeninger til de enkelte underafdelinger har selvstændige vedtægter, men kan ikke optages i hovedafdelingen.

Hovedafdelingens væsentligste opgave er at virke som koordinerende organ på tværs af alle underafdelinger.
Hovedbestyrelsen kan nedsætte de udvalg, der er behov for.

Opstår der vanskeligheder af styrelsesmæssige forhold i en underafdeling, er det alene den enkelte underafdelings bestyrelse, som kan tage skridt til løsning af disse. Hovedbestyrelsen kan eventuelt vejlede.

§ 5 Tegningsret

Foreningen tegnes af hovedformanden i forening med næstformanden eller kassereren.
Ved større beslutninger så som køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån kræves den samlede hovedbestyrelses underskrift.

§ 6 Regnskab og kontingent

Regnskabet følger kalenderåret.
I hovedkassen indgår kontingent fra hovedafdelingens passive medlemmer samt et af hovedbestyrelsen fastsat beløb fra hver underafdeling.
Hovedafdelingen fører regnskab, der skal forsynes med revisionspåtegning, mangfoldiggøres og forelægges hovedgeneralforsamlingen til godkendelse.
Underafdelingerne fører selvstændigt regnskab og er alene ansvarlig for egen økonomi.
Underafdelingerne fremsender deres regnskab til orientering for hovedafdelingen.
Regnskabet med revisionspåtegning skal underskrives af forretningsudvalget og derpå indsendes til Odense Kommune.

§ 7 Revision

Hovedafdelingens regnskab revideres af to medlemmer, der vælges på den ordinære hovedgeneralforsamling for 2 år ad gangen. En er på valg i lige årstal – og den anden på valg i ulige årstal. Til revisionen vælges en suppleant for et år.

§ 8 Hovedgeneralforsamling og afstemning

Hovedgeneralforsamlingen er den højeste myndighed i hovedafdelingens anliggender.
Hovedgeneralforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved bekendtgørelse med dagsorden på foreningens hjemmeside.
Forslag, der ønskes behandlet af hovedgeneralforsamlingen, skal være hovedformanden i hænde senest 1 uge før hovedgeneralforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer, der ligeledes ønskes behandlet af hovedgeneralforsamlingen, skal være hovedformanden i hænde senest 1. februar i det år, hvor hovedgeneralforsamlingen afholdes.
Der vælges en dirigent, som leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmetoderne.
Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et medlem ønsker det.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Stemmeret har kun medlemmer, som ikke er i restance med deres kontingent, og som har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder inden hovedgeneralforsamlingen og er fyldt 16 år.
Alle medlemmer har dog indflydelse på hovedgeneralforsamlingen i form af taleret.
Hovedgeneralforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

§ 9 Dagsorden

Hovedgeneralforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Dagsordenen skal omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.
  4. Indkomne forslag.
  5. Budget og plan for det kommende år.
  6. Valg til bestyrelse og revision, jfr. § 4 og § 7.
  7. Eventuelt.

§ 10 Ekstraordinær hovedgeneralforsamling

Ekstraordinær hovedgeneralforsamling kan til enhver tid indkaldes af hovedbestyrelsen med 1 uges varsel og skal indkaldes, når mindst 1/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer skriftligt ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal hovedgeneralforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at opfordringen hertil er kommet formanden i hænde.
Indkaldelsen skal være ledsaget af en dagsorden.

§ 11 Vedtægtsændringer

Ændringer i hovedafdelingens vedtægter kan, såfremt det er opført på dagsordenen, ske på en hovedgeneralforsamling, når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådan flertal på en hovedgeneralforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal hovedbestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ekstraordinær hovedgeneralforsamling. Hvis også ¾ af de på denne ekstraordinære hovedgeneralforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 12 Opløsning

Beslutning om hovedafdelingens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær hovedgeneralforsamling.
Til dens beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af hovedafdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forsalgets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmer derfor.
Opnås et sådan flertal på en ikke beslutningsdygtig hovedgeneralforsamling, indkaldes en ny hovedgeneralforsamling, hvor beslutning kan træffes med nævnte stemmeflertal uden hensyn til de fremmødte stemmeberettigedes antal.Ved hovedafdelingens opløsning skal eventuelle midler gå til foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune.

Eventuel opløsning af en underafdeling foretages efter underafdelingens egne vedtægter, men skal forelægges for hovedbestyrelsen til orientering og drøftelse.

Således vedtaget på ekstraordinær hovedgeneralforsamling den 4. december 1967, ændret på ekstraordinær hovedgeneralforsamling den 25. marts 1971, ændret på ekstraordinær hovedgeneralforsamling den 8. marts 1976, ændret på ekstraordinær hovedgeneralforsamling den 9. marts 1983, ændret på ekstraordinær hovedgeneralforsamling den 13. april 1988, ændret på ekstraordinær hovedgeneralforsamling den 19. maj 1994, ændret på ekstraordinær hovedgeneralforsamling den 2. juni 2002 samt ændret på en ekstraordinær hovedgeneralforsamling den 27. april 2017. Tekstændring – ny afdeling tilføjet den 22. april 2019.

Michael Max Hansen
Hovedformand

Tarup-Paarup Idrætsforening er stiftet den 19. juni 1964 ved en sammenslutning af Paarup Gymnastikforening, stiftet den 30. oktober 1928, og Tarup Idrætsforening, stiftet den 12. juni 1957 ved en sammenslutning af Tarup Gymnastikforening, stiftet den 23. marts 1932, og Tarup Håndboldklub, stiftet den 19. maj 1941.