Vedtægter

Vedtægter
For
TARUP-PAARUP IDRÆTSFORENING, TPI ODENSE
FODBOLD OLD-BOYSAFDELINGEN
———————-
Stiftet den 18. februar 1970

§ 1
Navn
Foreningens navn er Taarup-Paarup Idrætsforening, kaldet TPI-Odense, fodbold Old-Boysafdelingen.
Foreningen er en underafdeling af Tarup-Paarup idrætsforening, TPI-Odense.
Foreningen skal være medlem af Dansk boldspil union.
Foreningens hjemsted er Odense kommune.

§ 2
Formål
Foreningens primære formål er at samle fodboldinteresserede over 33 år til aktiv sportslig udøvelse, og kammeratligt samvær.
Det sekundære formål er at støtte fodboldafdelingen med aktivt arbejde, og ungdomsafdelingen økonomisk.

§ 3
Medlemskab
Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer.
Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål, dog først efter at det pågældende medlem har fået lov til at forsvare sig. Udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på første ordinære generalforsamling.
Medlemmer med over 3 måneders restance kan udelukkes af foreningen.

§ 4
Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse, som er ansvarlig for foreningens arbejde.
Bestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær, samt mindst 2 menige medlemmer. Antallet af menige medlemmer kan dog udvides, dersom foreningen finder det hensigtsmæssigt.
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling af foreningens stemmeberettigede aktive og passive medlemmer.
Bestyrelsen vælges for 2 år. Formanden er på valg i lige årstal. Kassereren og sekretæren er på valg i ulige årstal. Af eventuelle øvrige bestyrelsesmedlemmer er det halve antal på valg i lige årstal, og resten i ulige årstal.
Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen. Suppleanten vælges for 1 år.
Bestyrelsen vælger de udvalg som foreningen har behov for.

§ 5
Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden eller kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem.
Ved større beslutninger, så som køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån, kræves den samlede bestyrelses underskrift.

§ 6
Regnskab og kontingent
Regnskabet følger kalenderåret.
I foreningens kasse indgår kontingent fra foreningens aktive og passive medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv kontingentet.
Foreningen fører regnskab, der skal forsynes med revisionspåtegning, mangfoldiggøres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 7
Revision
Foreningens regnskab revideres af 2 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år. Revisorerne går på skift. Til revisionen vælges 1 suppleant, der vælges for 1 år.

§ 8
Generalforsamling og afstemning
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 uges varsel ved bekendtgørelse med dagsorden på foreningens hjemmeside.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 4 døgn før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger 1 dirigent, som leder forhandlingerne, og bestemmer afstemningsmetoderne.
Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt 1 medlem ønsker det.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Stemmeret har kun medlemmer, som ikke er i restance med deres kontingent, og som har været medlemmer af foreningen de sidste 3 måneder inden generalforsamlingen.
Alle medlemmer har dog indflydelse på generalforsamlingen i form af taleret.
Har en generalforsamling truffet en afgørelse i en sag, kan den ikke på ny fremføres før tidligst på den nærmest følgende generalforsamling.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

§ 9
Dagsorden
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Dagsordenen skal omfatte følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.
4. Indkomne forslag.
5. Budget og plan for det kommende år.
6. Valg til bestyrelse og revision, jfr. § 4 og § 7
7. Eventuelt.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 1 uges varsel, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer skriftligt ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at opfordringen hertil, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, er kommet formanden i hænde.

§ 11
Vedtægtsændringer
Ændringer af disse vedtægter kan, såfremt det er opført på dagsordenen, ske på en generalforsamling, når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også ¾ af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 12
Opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i det øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dens beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmer derfor. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med nævnte stemmeflertal, uden hensyn til de fremmødte temmeberettigedes antal.
Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler gå til foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense kommune.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 25. februar 2002
Jens Grønborg/ Formand

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 28. marts. 2017
_____________________
Preben Giversen/ Formand

Tarup-Paarup Idrætsforening er stiftet den 19. juni 1964 ved en sammenslutning af Paarup Gymnastikforening, stiftet den 30. oktober 1928, og Tarup Idrætsforening, stiftet den 12. juni 1957 ved en sammenslutning af Tarup Gymnastikforening, stiftet den 23. marts 1932, og Tarup Håndboldklub, stiftet den 19. maj 1941.

MARTS 2017