Generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling i håndboldafdelingen

Torsdag den 12. april 2018 kl. 17.15 i Paaruphallen.

1. Valg af dirigent

2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.

4. Indkomne forslag.

5. Budget og plan for det kommende år.

6. Valg til bestyrelse og revision.

7. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Thomas Olsen i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.

På valg er:

Formand – Thomas Olsen (for en toårig periode)

Sekretær – Lone Phillip Saysette (for en toårig periode)

Suppleant – Carsten Simonsen (vælges for et år ad gangen)

Revisorsuppleant Thomas Jørgensen (vælges for et år ad gangen)

Vel mødt – Bestyrelsen

 

For dem der måtte have lyst, er der efter generalforsamlingen mulighed for, at spise fælles med resten af håndbold-ungdomsafdelingen for en pris på 120,- kr. for voksne.

Tilmelding skal ske til TPI.haandbold@gmail.com og ved indbetaling på konto 6865 1033224.