Afdelingens historie

I august 1945 valgte bestyrelsen i Paarup Gymnastikforening et badmintonudvalg, men der var ringe interesse for sagen. I slutningen af 1947 prøvede man igen, men der var stadigvæk ikke den store entusiasme i foreningen og heller ikke i sognerådet. Tvivlen i foreningen skyldtes bl.a. bekymring for, at den nye aktivitet ville komme til at gå ud over deltagelsen i gymnastik, og veteran Peter Rasmussen talte sikkert på flere gårdejeres vegne, da han klagede over, at de unge mennesker aldrig var hjemme om aftenen. Det var underforstået, at badmintonspil ville betyde, at gårdejerne ville se endnu mindre til deres sønner og døtre og tjenestefolk. Alligevel vedtog en generalforsamling t søge sognerådet om tilladelse til at bruge Paarup Skoles gymnastiksal til badminton, fordi det kostede 7 kr. pr aften at bruge forsamlingshuset. Badmintonspillet kom i gang, om end med forsinkelse, idet sognerådet nølede med at svare på ansøgningen.

Da badmintonspillerne endelig fik lov til at bruge gymnastiksalen, blev de uvenner med førstelærer Sven Andersen, som forlangte, at salen skulle være ryddet og lyset slukket kl. 22.00. I modsat fald slukkede han for hovedafbryderen. Badmintonspillers modtræk var at tænde på alle kontakter, så der kom lys overalt, når hovedafbryderen igen blev sluttet. Det endte med at parterne blev forsonet.

I Tarup forsøgte man forsøgsvis med badminton i vinteren 1950-51 i Tarup skoles gymnastiksal. Interesseren voksede og den 18. maj 1961 blev der oprettet en selvstændig badmintonafdeling i Tarup idrætsforening. Efter foreningssammenslutningen i 1964 blev badmintonafdelingen omorganiseret  med et nyt navn Tennis- og Badmintonafdelingen. Der var i brug indtil 1970, da Tennis og badminton blev adskilt i selvstændige afdelinger.

Et voksende medlemstal gav badmintonafdelingen problemer med at få et tilstrækkeligt antal spilletimer i Paaruphallen. I 1961 kunne afdelingen ikke ens med fodboldafdelingen om fordelingen af timerne i hallen og TPI’s hovedbestyrelse måtte gribe til den utilfredsstillende løsning at afgøre sagen med en lodtrækning, som badmintonafdelingen vandt. Medlemstallet voksede støt i badmintonafdelingen og først med annekshallens tilblivelse i 1990 blev det lettere at spille badminton.

Resultatmæssigt er det gået op og ned – en placering i 3. division tilbage i 2001/2002 er afdelingens højdepunkt.

Hæder til badmintonafdelingen;

Æresmedlemmer i badmintonafdelingen: 1940-2019
Den højeste anerkendelse, TPI kan give et medlem, er en udnævnelse til æresmedlem. Badmintonafdelingen har gennem tiden haft 3 æresmedlemmer:

1988: Erik Pfeiffer
1988: Frode Pedersen
2000: Birgit Larsen

Albanipokalen: 1960-2019
Denne pokal er, som navnet siger, skænket af Albani Bryggerierne A/S. Den enkelte afdeling udpeger en person, som har udført et påskønnelsesværdigt arbejde for afdelingen. Det kan dreje sig om en leder eller en aktiv idrætsudøver, der har haft stor betydning for den enkelte afdeling og TPI generelt. Badmintonafdelingen har gennem tiden modtaget prisen 10 gange.

1964: Henning Hollmann
1969: Poul Gustavsen
1974: Lisa Johansen
1975: Carsten Nielsen
1980: Mogens A. Jensen
1985: Steen Knudsen
1991: Lars Henrik Madsen
1998: Birgit Larsen
2006: Helle Jørgensen
2012: Søren Drengsgaard
2019: Brian Madsen

TPI’s ungdomspokal: 2013-2021
Denne pokal er skænket af Tarup-Paarup Idrætsforening. Som navnet siger, er det en pokal, der uddeles til ungdommen i foreningen. Modtageren kan være enten en aktiv person, som i kraft af sine præstationer og optræden generelt, har gjort afdelingen og foreningen ære. Eller det kan være en leder – træner – instruktør, der via sit arbejde, har ydet en særlig indsats for afdelingen og foreningen.Modtageren må ikke være over 25 år. Badmintonafdelingen har gennem prisen en enkelt gang:

2013: Anne Stenner
2017: Alexander Bülow Svenstrup
2021: Kirstine Hindse

Paarup Skole jubilæumspokal: 1989-2011 (uddeles ikke længere)
Denne pokal er skænket af Paarup Skole. .Modtageren af pokalen skal have haft tilknytning til Paarup Skole som elev eller på anden måde. Modtageren kan f.eks. være en aktiv person, der i kraft af sine præstationer og optræden generelt har gjort skolen og foreningen ære.

1993: Henrik Pedersen
2002: Christina Dahl

Årets Fynske Træner
2018/2019: Alexander Bülow Svenstrup

Årets fynske ildsjæl:
2021: Kent Baden