Vedtægter

for

Tarup-Paarup Idrætsforening,

TPI Odense Badmintonafdelingen

Stiftet den 18. maj 1961

 

§ 1 Navn

Foreningens navn er Tarup-Paarup Idrætsforening, – kaldet TPI Odense, Badmintonafdelingen.

Foreningen er en underafdeling af Tarup-Paarup Idrætsforening, TPI Odense.

Foreningen skal være medlem af Badminton Danmark/Badminton Fyn.

Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er at samle børn og unge under 25 år samt øvrige aktive til badmintonspil.

Foreningsarbejdet skal give medlemmerne de bedst mulige forhold at udøve badminton under.

Udover det idrætsmæssige skal foreningen give medlemmerne mulighed for at samles i foreningens lokaler til samvær, til styrkelse af kammeratskabet og sammenholdet i foreningen.

 

§ 3 Medlemskab

Foreningen har en registreret medlemskreds og optager såvel aktive som passive medlemmer.

Ved indmeldelse underskriver det enkelte medlem, at det ønsker at være medlem af foreningen samt overholde de love, der gælder for medlemskabet, og betale det fastsatte kontingent.

Restancer over 3 måneder kan medføre udelukkelse af foreningen. Udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på den første ordinære generalforsamling.

 

§ 4 Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af formand, kasserer og sekretær samt det antal medlemmer, der bestemmes på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen vælges for 2 år. Formanden er på valg i lige årstal. Kasseren og sekretæren er på valg i ulige årstal. De øvrige bestyrelsesmedlemmer efter tur – i lige og ulige årstal. Der vælges én suppleant til bestyrelsen.

 

§ 5 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved større beslutninger så som køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån kræves den samlede bestyrelses underskrift.

 

§ 6 Regnskab og kontingent

Regnskabet følger kalenderåret.

Kassereren fører regnskabet og fremsætter dette på generalforsamlingen, efter at det er godkendt af den samlede bestyrelse, samt forsynet med revisionspåtegning.

Bestyrelsen fastsætter kontingentet før hver sæson under hensyn til de planlagte aktiviteter og arrangementer

 

§ 7 Revision

Foreningens regnskab revideres af 2 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år.

Revisorerne afgår på skift. Til revisionen vælges 1 suppleant, der vælges for 1 år.

 

§ 8 Generalforsamling og afstemning

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 uges varsel ved bekendtgørelse med dagsorden på foreningens hjemmeside.

Dagsorden skal omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.
  4. Indkomne forslag.
  5. Budget og plan for det kommende år.
  6. Valg til bestyrelse og revision jf. § 4 og § 6.
  7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.

Der vælges en dirigent, som leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmetoderne.

Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt ét medlem ønsker det.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har kun medlemmer, som ikke er i restance med deres kontingent og som har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder inden generalforsamlingen og er fyldt 16 år.

Alle medlemmer har dog indflydelse på generalforsamlingen i form af taleret.

Passive medlemmer har ligeledes taleret – men ikke stemmeret.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan den ikke på ny fremføres før tidligst på den nærmest følgende ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

Generalforsamlingen kan afholdes online hvis det ikke er muligt at holde en generalforsamling md fysisk fremmøde.

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 1 uges varsel og skal indkaldes, når mindst 1/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer skriftligt ønsker det.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at opfordringen hertil. Indkaldelsen skal være ledsaget en dagsorden

 

§ 10 Vedtægtsændringer

Ændringer af disse vedtægter kan, såfremt det er opført på dagsordenen, ske på en generalforsamling, når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Hvis også 3/4 af de på denne ekstraordinære generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

§ 11 Opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dens beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmer derfor. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med nævnte stemmeflertal uden hensyn til de fremmødte stemmeberettigedes antal.

Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler gå til foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 19. april 2017 og på ekstraordinær generalforsamling den 19. april 2017.

Tarup-Paarup Idrætsforening er stiftet den 19. juni 1964 ved sammenslutning af Paarup Gymnastikforening, stiftet den 30. oktober 1928, og Tarup Idrætsforening, stiftet den 12. juni 1957 ved en sammenslutning af Tarup Gymnastikforening, stiftet den 23. marts 1932 og Tarup Håndboldklub, stiftet den 19. maj 1941.