Generalforsamling i TPI Gymnastik

Årets generalforsamling afholdes tirsdag, den 18. april 2023, kl. 19.30, i Paarup-hallen.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.
4. Indkomne forslag.
5. Budget og plan for det kommende år.
6. Valg til bestyrelse og revision, jfr. §4 og §7.
7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.