Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TPI håndboldafdeling

Grundet Corona udskudt fra Mandag den 20. april 2020 kl. 19:30. Afholdes mandag den 22. juni 2020 kl. 19:30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.

4. Budget og plan for det kommende år.

5. Indkomne forslag*.

6. Valg til bestyrelse og revision, jf. §4 og §7.

På valg er:

Formand: Thomas Olsen (genopstiller ikke) valgperiode – 2 år
 o Chris Egholm stiller op til posten
Bestyrelsesmedlem: Kurt Hansen (genopstiller ikke) valgperiode – 2 år
Bestyrelsesmedlem: Helle Madsen (modtager genvalg) valgperiode – 2 år
Bestyrelsesmedlem: Chris Egholm (stiller op til formandsposten)  valgperiode –  2 år
 o Jeppe Drøschler stiller op til posten
Suppleant: Carsten Simonsen (modtager genvalg) valgperiode – 1 år
Revisor suppleant: Thomas Jørgensen (modtager genvalg) valgperiode – 1 år

7. Eventuelt

*Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 16-06-2020 kl. 23:59.

Kandidater der ønsker opstillet på valg til bestyrelsen skal indsende deres kandidatur til formand Thomas Olsen senest den 16-06-2020 kl. 14:00

Vel mødt
Bestyrelsen