Dagsorden – Generalforsamling Fodbold 17/3

TPI fodbold holder generalforsamling d. 17/3 kl 20.00 i Påruphallen

Dagsordnen

1.     Valg af dirigent

2.     Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år

3.     Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår

4.     Indkomne forslag

5.     Budget og plan for det kommende år

6.     Valg til bestyrelse og revision, jvf. § 4 og § 7

7.     Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.

Se iøvrigt vedlagte link til foreningens vedtægter

På vegne af bestyrelsen
Anders Nørgaard
Formand