Generalforsamling i TPI Tennis

Ordinær Generalforsamling onsdag d. 6. marts 2019 kl. 19.00 – i mødelokale i Paarup Hallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
4. Indkomne forslag
5. Budget og plan for det kommende år
6. Valg til bestyrelse og revision samt suppleant
7. Eventuelt – fri debat

Emne: faldende medlemstal de sidste 2 sæsoner på ca. 50 – primært i børn og unge gruppen.

Forslag/ideer til nye tiltag for denne medlemsgruppe.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn før.

BESTYRELSEN

TPI TENNIS