Vedtægter

Vedtægter for Tarup-Paarup Idrætsforening, E-sport – Stiftet den 19. september 2018.

§ 1 Navn
Foreningens navn er Tarup-Paarup Idrætsforening E-sport – kaldet TPI E-sport. Foreningen er en underafdeling af Tarup-Paarup Idrætsforening.
Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

§2 Formål
Foreningens formål er at samle børn og unge om E-sport. Foreningen skal give medlemmerne mulighed for at udøve forskellige spil indenfor E-sport og derigennem kunne udvikle deres færdigheder. Samtidig arbejdes der for at styrke samværet og kammeratskabet samt de sociale færdigheder. Herunder fysiske aktiviteter og sund livsstil.

§3 Medlemskab
Foreningen optager både aktive og passive medlemmer, der registreres i foreningen.
Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål, dog først efter at den pågældende har fået lov til at forsvare sig. Udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på første ordinære generalforsamling.
Medlemmer med over 3 måneders restance kan udelukkes af foreningen.

§4 Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse, som er ansvarlig for foreningens arbejde.
Bestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær samt mindst 2 menige medlemmer. Antallet af menige bestyrelsesmedlemmer kan dog udvides, hvis foreningen finder det hensigtsmæssigt.
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling af foreningens stemmeberettigede aktive og passive medlemmer.
Bestyrelsen vælges for 2 år. Formanden er på valg i lige årstal. Kassereren og sekretæren er på valg i ulige årstal.
Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen ved førstkommende generalforsamling.

§5 Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
Ved større beslutninger, så som køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån, kræves den samlede bestyrelses underskrift.

§6 Regnskab og kontingent
Regnskabet følger kalenderåret.
I foreningens kasse indgår kontingent fra foreningens aktive og passive medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv kontingentet.
Foreningen fører regnskab, der skal forsynes med revisionspåtegning, mangfoldiggøres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Regnskabet med revisionspåtegning, skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og derpå indsendes til Odense kommune.

§7 Revision
Foreningens regnskab revideres af 2 personer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Revisorerne afgår på skift. Der vælges 1 suppleant til revisionen ved førstkommende generalforsamling.

§8 Generalforsamling og afstemning
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 uges varsel, ved bekendtgørelse med dagsorden på foreningens hjemmeside og facebook. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.
Der vælges en dirigent, som leder mødet og bestemmer afstemningsmetoderne.
Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt eet medlem ønsker det.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Stemmeret har kun medlemmer, som ikke er i restance med deres kontingent, og som har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder inden generalforsamlingen og er over 16 år. Stemmeretten for børn og unge under 16 år udøves af en forælder.

Alle medlemmer har indflydelse på generalforsamlingen, i form af taleret.
Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny fremføres før tidligst på den nærmest følgende ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte.

§9 Dagsorden
Generalforsamlingen afholdes hvert år, inden udgangen af april måned.
Dagsorden skal omfatte følgende:

Valg af dirigent.
2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.
4. Indkomne forslag.
5. Budget og plan for det kommende år.
6. Valg til bestyrelse og revision, jfr. §4 og §7.
7. Eventuelt.

§10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, med 1 uges varsel, og skal indkaldes når mindst 1/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at opfordringen hertil, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, er kommet formanden i hænde.

§11 Vedtægtsændringer
Ændringer af disse vedtægter, kan såfremt det er opført på dagsordenen, ske på en generalforsamling, når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage, med sædvanligt varsel, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Hvis også 3/4 af de på denne ekstraordinære generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§12 Opløsning
Beslutning om foreningens opløsning, kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dens beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmer derfor. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med nævnte stemmeflertal, uden hensyn til de fremmødte stemmeberettigedes antal.
Ved foreningens opløsning, skal eventuelle midler gå til foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 19. september 2018

Lasse Lægteskov
Formand

Tarup-Paarup Idrætsforening er stiftet den 19. juni 1964 ved en sammenslutning af Paarup Gymnastikforening, stiftet den 30. oktober 1928, og Tarup Idrætsforening, stiftet den 12. juni 1957 ved en sammenslutning af Tarup Gymnastikforening, stiftet den 23. marts 1932, og Tarup Håndboldklub, stiftet den 19. maj 1941.