Generalforsamling Hovedbestyrelsen

Vi indkalder til ordinær generalforsamling i hovedafdelingen Torsdag den 27. april 2023 kl. 19.30 i Paarup-Hallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår
  4. Indkomne forslag
  5. Budget og plan for det kommende år
  6. Valg til bestyrelse og revision
  7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet af hovedgeneralforsamlingen, skal være hovedformanden Michael Max Hansen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse.

Hovedbestyrelsen