Generalforsamling 2021 – TPI-hovedafdelingen

Vi indkalder til ordinær generalforsamling i hovedafdelingen
Tirsdag den 29. juni 2021 kl. 19.30 i Paarup-Hallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår
4. Indkomne forslag
5. Budget og plan for det kommende år
6. Valg til bestyrelse og revision
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet af hovedgeneralforsamlingen, skal være hovedformanden Michael Max Hansen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse.