Generalforsamling i Hovedafdelingen

Ordinær generalforsamling afholdes Onsdag den 24. april 2019 kl. 19.30 i Paarup-Hallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår
  4. Indkomne forslag
  5. Budget og plan for det kommende år
  6. Valg til bestyrelse og revision
  7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet af hovedgeneralforsamlingen, skal være hovedformanden Michael Max Hansen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse.
Hovedbestyrelsen