Generalforsamling 11 april 2019

Hermed indkaldes til generalforsamling i TPI Odense Gymnastikafdelingen
torsdag den 11. april 2019 kl. 19.30 i mødelokale 1 i Paarup Hallen.

Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.
4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår, at man udvider bestyrelsen fra 6 til 7 medlemmer, da
det er uhensigtsmæssigt med et lige antal bestyrelsesmedlemmer i tilfælde
af stemmelighed.
5. Budget og plan for det kommende år.
6. Valg til bestyrelse og revision, jfr. §4 og §7 i vedtægterne.
På valg er:
Annie Østergaard – kasserer
Trine Glanz Sørensen- sekretær og næstformand
Lis Holm Lykkegaard – bestyrelsesmedlem
Nyt bestyrelsesmedlem, jf. punkt 4.
Rikke Find – bestyrelsessuppleant
Anette Seerup – revisor
Kaj Bøgebjerg – revisorsuppleant
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden,
Mette Find Andersen, i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen, altså
søndag den 7. april 2019 kl. 19.30.