Tennis generalforsamling 2023

Vi indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den. 30. marts 2023 kl. 19.00 i Paaruphallerne
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for 2022
4. Indkomne forslag: Skal være formanden i hænde senest den 25. marts 2023
5. Budget og plan for 2023
6. Valg til bestyrelse og revision jf. §§ 4 og 6 i vedtægterne
7. Eventuelt

Venligst Christoffer, formand